تاریخ اجرا: تیر 1392
سیستم: اختصاصی

سیستم پشتیبانی و تیکت


فناوری ها : HTML-PHP-CSS-JQUERY
موضوع : خدماتی

 

 

امکانات:

- اطلاع از پاسخ پشتیبانی با استفاده از ایمیل

- اختصاص آدرس اختصاصی برای هر تیکتی که توسط کاربر باز می شود

- بخش بندی تیکتها