تاریخ اجرا: اردیبهشت 1392
سیستم: طراحی اختصاصی

سامانه ثبت نام متقاضیان شرکت در نمایشگاه


فناوری ها : HTML-PHP-JQUERY
موضوع : خدماتی

 

 

توضیحات:

این سامانه به سفارش سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد طراحی شده است. متقاضیانی که تمایل به شرکت در نمایشگاه رسم زندگی داشتند اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نموده و سامانه به هر متقاضی یک شماره پیگیری تخصیص می داد تا امکان پیگیری وضعیت حضور در نمایشگاه توسط خود متقاضیصورت گیرد.