تاریخ اجرا: شهریور 1392
سیستم: سیستم اختصاصی

سامانه بانک اطلاعاتی و سیستم امتیازدهی


فناوری ها :HTML-PHP-CSS-JQUERY
 موضوع : خدماتی

 

 

امکانات:

- ثبت و جستجوی اطلاعات کاربران

- اختصاص پنل به کاربران جهت مشاهده وضعیت و امتیاز خود

- ثبت بی نهایت امتیاز منفی و مثبت به همرا توضیحات برای هر کاربر

- رتبه بندی کاربران